CONTACT

Email: hi@lnm.vn

Hotline: 0584 556 556

 

MARKETING

Trọn bộ bảng mã màu đầy đủ nhất dành cho thiết kế

bảng mã màu đầy đủ

Đối với dân lập trình, thiết kế hình ảnh hay hoặc đơn giản là làm một blog như của mình thôi thì các mã màu này thực sự rất cần thiết và quan trọng. Mình thấy bảng mã màu đầy đủ và rất tiện lợi trong việc sử dụng nên mình quyết định sẽ chia sẻ lại cho các bạn, các bạn có thể note lại để sử dụng cho nhanh nhé.

Bảng mã code màu HEX, RGB, CMYK đầy đủ cho CSS, HTML, màu trong lập trình, thiết kế đồ họa design corel, CorelDRAW, Photoshop

bảng mã màu đầy đủ

Xác định màu theo hệ thập lục phân – HEX

HEX là viết tắc của từ “hexadecimal”.

Cách viết: gồm dấu “#” kết hợp với dãy ký tự Latin, chỉ bao gồm số hoặc chữ (hệ thập lục phân), không phân biệt chữ hoa hay chữ thường.

Các ký tự Latin có thể chấp nhận là: a,b,c,d,e,f,A,B,C,D,E,F.

Ví dụ: #00ffff

Ta có thể viết gút gọn màu này theo các cách sau:

– Rút gọn 6 ký tự giống nhau thành 3 ký tự: #ffffff => #fff

– Rút gọn 3 cặp ký tự thành 3 ký tự: #ff0066 => #f06

Xác định màu theo kết hợp color RGB

Xác định màu theo RGB là sự kết hợp của 3 màu cơ bản: đỏ (Red), xanh lá cây (Green) và xanh dương (Blue)

Cách viết: rgb(giá trị 1, giá trị 2, giá trị 3)

Với giá trị từ 0 tới 255

Ví dụ: rgb(155,167,1)

Một số giá trị đặc biệt:

Màu đen: rgb(0,0,0)

Màu đỏ: rgb(255,0,0)

Màu xanh lá cây: rgb(0,255,0)

Màu xanh dương: rgb(0,0,255)

Màu vàng: rgb(255,255,0)

Màu Trắng: rgb(255,255,255)

Xác định màu theo tên tiếng anh

Cách viết: tên màu được viết theo tiếng anh.

Ví dụ: blue

Một số tên thường dùng:

Màu đen: black

Màu đỏ: red

Màu xanh lá cây: green

Màu xanh dương: blue

Màu vàng: yellow

Màu trắng: white

Màu nâu: Brown

Màu tím: Purple

Màu hồng: Pink

Một số màu cơ bản và ấn tượng dành cho các bạn pha trộn, tạo màu trong thiết kế web, bảng hiệu, hộp đèn thiết kế thời trang, banner tập vẽ…

Màu sắc gần màu đỏ
SND Tên màu TSGGML HTML Mã TLP RGB
57 hạt dẻ hatde IndianRed #CD5C5C
66 san hô nhạt sanhonhat LightCoral #F08080
120 cá hồi cahoi Salmon #FA8072
33 cá hồi đậm cahoidam DarkSalmon #E9967A
20 đỏ thẫm dotham Crimson #DC143C
116 đỏ do Red #FF0000
44 đỏ ngói dongoi FireBrick #B22222
32 đỏ tối dotoi DarkRed #8B0000

 

Màu sắc gần màu hồng
SND Tên màu TSGGML HTML Mã TLP RGB
112 hồng hong Pink #FFC0CB
71 hồng nhạt hongnhat LightPink #FFB6C1
56 hồng tươi hongtuoi HotPink #FF69B4
39 hồng thẫm hongtham DeepPink #FF1493
92 hồng tím hongtim MediumVioletRed #C71585
108 hồng tái hongtai PaleVioletRed #D87093

 

Màu sắc gần màu cam
SND Tên màu TSGGML HTML Mã TLP RGB
72 cá hồi nhạt cahoinhat LightSalmon #FFA07A
17 san hô sanho Coral #FF7F50
135 cà chua cachua Tomato #FF6347
103 cam đỏ camdo OrangeRed #FF4500
30 cam đậm camdam Darkorange #FF8C00
102 cam cam Orange #FFA500

 

Màu sắc gần màu vàng
SND Tên màu TSGGML HTML Mã TLP RGB
50 vàng vang Gold #FFD700
142 màu da bưởi buoi Yellow #FFFF00
78 bưởi nhạt buoinhat LightYellow #FFFFE0
64 vàng sa vangsa LemonChiffon #FFFACD
68 mật đông nhạt matdongnhat LightGoldenRodYellow #FAFAD2
109 khói đu đủ khoidudu PapayaWhip #FFEFD5
96 rắn hổ mang ranhomang Moccasin #FFE4B5
110 khói quả đào khoiquadao PeachPuff #FFDAB9
105 mật đông tái matdongtai PaleGoldenRod #EEE8AA
60 ka ki kaki Khaki #F0E68C
27 ka ki đậm kakidam DarkKhaki #BDB76B

 

Màu sắc gần màu tím
SND Tên màu TSGGML HTML Mã TLP RGB
134 cây kế cayke Thistle #D8BFD8
113 màu trái mận man Plum #DDA0DD
137 tím tim Violet #EE82EE
104 phong lan phonglan Orchid #DA70D6
47 hoa vân anh hoavananh Fuchsia #FF00FF
82 thuốc nhuộm thuocnhuom Magenta #FF00FF
86 phong lan trung phonglantrung MediumOrchid #BA55D3
87 tía trung tiatrung MediumPurple #9370D8
11 tím lam timlam BlueViolet #8A2BE2
38 tím tối timtoi DarkViolet #9400D3
31 phong lan tối phonglantoi DarkOrchid #9932CC
28 thuốc nhuộm tối thuocnhuomtoi DarkMagenta #8B008B
115 tía tia Purple #800080
58 chàm cham Indigo #4B0082
127 lam phiến lamphien SlateBlue #6A5ACD
35 lam phiến tối lamphientoi DarkSlateBlue #483D8B

 

Màu sắc gần màu xanh lá cây
SND Tên màu TSGGML HTML Mã TLP RGB
54 vàng lục vangluc GreenYellow #ADFF2F
15 rượu tu viện ruoutuvien Chartreuse #7FFF00
63 xanh cỏ xanhco LawnGreen #7CFC00
79 chanh chanh Lime #00FF00
80 lục chanh lucchanh LimeGreen #32CD32
106 lục tái luctai PaleGreen #98FB98
70 lục nhạt lucnhat LightGreen #90EE90
90 lục xuân trung lucxuantrung MediumSpringGreen #00FA9A
130 lục xuân lucxuan SpringGreen #00FF7F
88 lục biển trung lucbientrung MediumSeaGreen #3CB371
122 lục biển lucbien SeaGreen #2E8B57
46 lục rừng lucrung ForestGreen #228B22
53 lục luc Green #008000
26 lục đậm lucdam DarkGreen #006400
143 lục vàng lucvang YellowGreen #9ACD32
101 xám oliu xamoliu OliveDrab #6B8E23
100 oliu oliu Olive #808000
29 lục oliu đậm lucoliudam DarkOliveGreen #556B2F
84 nước biển trung nuocbientrung MediumAquaMarine #66CDAA
34 lục biển tối lucbientoi DarkSeaGreen #8FBC8F
73 lục biển nhạt lucbiennhat LightSeaGreen #20B2AA
23 xanh lơ đậm xanhlodam DarkCyan #008B8B
133 mòng kết mongket Teal #008080

 

Màu sắc gần màu xanh dương
SND Tên màu TSGGML HTML Mã TLP RGB
3 nước lơ nuoclo Aqua #00FFFF
21 xanh lơ xanhlo Cyan #00FFFF
67 xanh lơ nhạt xanhlonhat LightCyan #E0FFFF
107 ngọc lam tái ngoclamtai PaleTurquoise #AFEEEE
4 nước biển nuocbien Aquamarine #7FFFD4
136 ngọc lam ngoclam Turquoise #40E0D0
91 ngọc lam trung ngoclamtrung MediumTurquoise #48D1CC
37 ngọc lam tối ngoclamtoi DarkTurquoise #00CED1
14 lam học viên lamhocvien CadetBlue #5F9EA0
131 xanh thép xanhthep SteelBlue #4682B4
77 xanh thép nhạt xanhthepnhat LightSteelBlue #B0C4DE
114 lam bột lambot PowderBlue #B0E0E6
65 lam nhạt lamnhat LightBlue #ADD8E6
126 da trời datroi SkyBlue #87CEEB
74 da trờI nhạt datroinhat LightSkyBlue #87CEFA
40 da trời đậm datroidam DeepSkyBlue #00BFFF
42 lam tinh ranh lamtinhranh DodgerBlue #1E90FF
18 lam hoa bắp lamhoabap CornflowerBlue #6495ED
89 lam phiến trung lamphientrung MediumSlateBlue #7B68EE
118 xanh hoàng gia xanhhoanggia RoyalBlue #4169E1
10 lam lam Blue #0000FF
85 trung lam trunglam MediumBlue #0000CD
22 lam tối lamtoi DarkBlue #00008B
98 xanh dương đậm xanhduongdam Navy #000080
93 lam nữa đêm lamnuadem MidnightBlue #191970

 

Màu sắc gần màu nâu
SND Tên màu TSGGML HTML Mã TLP RGB
19 tơ bắp tobap Cornsilk #FFF8DC
9 hạnh tái hanhtai BlanchedAlmond #FFEBCD
7 sứ su Bisque #FFE4C4
97 trắng mọi trangmoi NavajoWhite #FFDEAD
139 lúa mì luami Wheat #F5DEB3
13 gỗ go BurlyWood #DEB887
132 màu ram nắng ramnang Tan #D2B48C
117 nâu hồng nauhong RosyBrown #BC8F8F
121 nâu cát naucat SandyBrown #F4A460
51 mật đông matdong GoldenRod #DAA520
24 mật đông tối matdongtoi DarkGoldenRod #B8860B
111 peru peru Peru #CD853F
16 sôcôla socola Chocolate #D2691E
119 da nâu danau SaddleBrown #8B4513
124 đất sắt nâu datsatnau Sienna #A0522D
12 nâu nau Brown #A52A2A
83 pháo hoang phaohoang Maroon #800000

 

Màu sắc gần màu trắng
SND Tên màu TSGGML HTML Mã TLP RGB
140 trắng trang White #FFFFFF
129 tuyết tuyet Snow #FFFAFA
55 sương mật ong suongmatong HoneyDew #F0FFF0
94 kem bạc hà kembacha MintCream #F5FFFA
5 trắng LHQ tranglhq Azure #F0FFFF
1 lam Alice lamalice AliceBlue #F0F8FF
49 trắng ma trangma GhostWhite #F8F8FF
141 khói trắng khoitrang WhiteSmoke #F5F5F5
123 vỏ sò voso SeaShell #FFF5EE
6 be be Beige #F5F5DC
99 dây buộc cũ daybuoccu OldLace #FDF5E6
45 trắng bông hoa trangbonghoa FloralWhite #FFFAF0
59 ngà nga Ivory #FFFFF0
2 trắng đồ cổ trangdoco AntiqueWhite #FAEBD7
81 vải lanh vailanh Linen #FAF0E6
62 oải hương ửng đỏ oaihuongungdo LavenderBlush #FFF0F5
95 khói hồng khoihong MistyRose #FFE4E1

 

Màu sắc gần màu xám
SND Tên màu TSGGML HTML Mã TLP RGB
48 tro tro Gainsboro #DCDCDC
69 xám nhạt xamnhat LightGrey #D3D3D3
125 bạc bac Silver #C0C0C0
25 xám đậm xamdam DarkGray #A9A9A9
52 xám xam Gray #808080
41 tối toi DimGray #696969
76 xám phiến nhạt xamphiennhat LightSlateGray #778899
128 xám phiến xamphien SlateGray #708090
36 xám phiến tối xamphientoi DarkSlateGray #2F4F4F
8 đen den Black #000000

 

 Bảng mã màu thập lục đẹp cho Blogger

Tên màu Màu
Black #000000
Grey0 #150517
Grey18 #250517
Grey21 #2B1B17
Grey23 #302217
Grey24 #302226
Grey25 #342826
Grey26 #34282C
Grey27 #382D2C
Grey28 #3b3131
Grey29 #3E3535
Grey30 #413839
Grey31 #41383C
Grey32 #463E3F
Grey34 #4A4344
Grey35 #4C4646
Grey36 #4E4848
Grey37 #504A4B
Grey38 #544E4F
Grey39 #565051
Grey40 #595454
Grey41 #5C5858
Grey42 #5F5A59
Grey43 #625D5D
Grey44 #646060
Grey45 #666362
Grey46 #696565
Grey47 #6D6968
Grey48 #6E6A6B
Grey49 #726E6D
Grey50 #747170
Grey #736F6E
Slate Grey4 #616D7E
Slate Grey #657383
Light Steel Blue4 #646D7E
Light Slate Grey #6D7B8D
Cadet Blue4 #4C787E
Dark Slate Grey4 #4C7D7E
Thistle4 #806D7E
Medium Slate Blue #5E5A80
Medium Purple4 #4E387E
Midnight Blue #151B54
Dark Slate Blue #2B3856
Dark Slate Grey #25383C
Dim Grey #463E41
Cornflower Blue #151B8D
Royal Blue4 #15317E
Slate Blue4 #342D7E
Royal Blue #2B60DE
Royal Blue1 #306EFF
Royal Blue2 #2B65EC
Royal Blue3 #2554C7
Deep Sky Blue #3BB9FF
Deep Sky Blue2 #38ACEC
Slate Blue #357EC7
Deep Sky Blue3 #3090C7
Deep Sky Blue4 #25587E
Dodger Blue #1589FF
Dodger Blue2 #157DEC
Dodger Blue3 #1569C7
Dodger Blue4 #153E7E
Steel Blue4 #2B547E
Steel Blue #4863A0
Slate Blue2 #6960EC
Violet #8D38C9
Medium Purple3 #7A5DC7
Medium Purple #8467D7
Medium Purple2 #9172EC
Medium Purple1 #9E7BFF
Light Steel Blue #728FCE
Steel Blue3 #488AC7
Steel Blue2 #56A5EC
Steel Blue1 #5CB3FF
Sky Blue3 #659EC7
Sky Blue4 #41627E
Slate Blue #737CA1
Slate Grey3 #98AFC7
Violet Red #F6358A
Violet Red2 #E4317F
Deep Pink #F52887
Deep Pink2 #E4287C
Deep Pink3 #C12267
Deep Pink4 #7D053F
Medium Violet Red #CA226B
Violet Red3 #C12869
Firebrick #800517
Violet Red4 #7D0541
Maroon4 #7D0552
Maroon #810541
Maroon3 #C12283
Maroon2 #E3319D
Maroon1 #F535AA
Magenta #FF00FF
Magenta1 #F433FF
Magenta2 #E238EC
Magenta3 #C031C7
Medium Orchid #B048B5
Medium Orchid1 #D462FF
Medium Orchid2 #C45AEC
Medium Orchid3 #A74AC7
Medium Orchid4 #6A287E
Purple #8E35EF
Purple1 #893BFF
Purple2 #7F38EC
Purple3 #6C2DC7
Purple4 #461B7E
Dark Orchid4 #571B7E
Dark Orchid #7D1B7E
Dark Violet #842DCE
Dark Orchid3 #8B31C7
Dark Orchid2 #A23BEC
Dark Orchid1 #B041FF
Plum4 #7E587E
Pale Violet Red #D16587
Pale Violet Red1 #F778A1
Pale Violet Red2 #E56E94
Pale Violet Red3 #C25A7C
Pale Violet Red4 #7E354D
Plum #B93B8F
Plum1 #F9B7FF
Plum2 #E6A9EC
Plum3 #C38EC7
Thistle #D2B9D3
Thistle3 #C6AEC7
Lavendar Blush2 #EBDDE2
Lavendar Blush3 #C8BBBE
Thistle2 #E9CFEC
Thistle1 #FCDFFF
Lavendar #E3E4FA
Lavendar Blush #FDEEF4
Light Steel Blue1 #C6DEFF
Light Blue #ADDFFF
Light Blue1 #BDEDFF
Light Cyan #E0FFFF
Slate Grey1 #C2DFFF
Slate Grey2 #B4CFEC
Light Steel Blue2 #B7CEEC
Turquoise1 #52F3FF
Cyan #00FFFF
Cyan1 #57FEFF
Cyan2 #50EBEC
Turquoise2 #4EE2EC
Medium Turquoise #48CCCD
Turquoise #43C6DB
Dark Slate Grey1 #9AFEFF
Dark Slate Grey2 #8EEBEC
Dark Slate Grey3 #78C7C7
Cyan3 #46C7C7
Turquoise3 #43BFC7
Cadet Blue3 #77BFC7
Pale Turquoise3 #92C7C7
Light Blue2 #AFDCEC
Dark Turquoise #3B9C9C
Cyan4 #307D7E
Light Sea Green #3EA99F
Light Sky Blue #82CAFA
Light Sky Blue2 #A0CFEC
Light Sky Blue3 #87AFC7
Sky Blue #82CAFF
Sky Blue2 #B0E2FF
Light Sky Blue4 #566D7E
Sky Blue #6698FF
Light Slate Blue #736AFF
Light Cyan2 #CFECEC
Light Cyan3 #AFC7C7
Light Cyan4 #717D7D
Light Blue3 #95B9C7
Light Blue4 #5E767E
Pale Turquoise4 #5E7D7E
Dark Sea Green4 #617C58
Medium Aquamarine #348781
Medium Sea Green #306754
Sea Green #4E8975
Dark Green #254117
Sea Green4 #387C44
Forest Green #4E9258
Medium Forest Green #347235
Spring Green4 #347C2C
Dark Olive Green4 #667C26
Chartreuse4 #437C17
Green4 #347C17
Medium Spring Green #348017
Spring Green #4AA02C
Lime Green #41A317
Spring Green #4AA02C
Dark Sea Green #8BB381
Dark Sea Green3 #99C68E
Green3 #4CC417
Chartreuse3 #6CC417
Yellow Green #52D017
Spring Green3 #4CC552
Sea Green3 #54C571
Spring Green2 #57E964
Spring Green1 #5EFB6E
Sea Green2 #64E986
Sea Green1 #6AFB92
Dark Sea Green2 #B5EAAA
Dark Sea Green1 #C3FDB8
Green #00FF00
Lawn Green #87F717
Green1 #5FFB17
Green2 #59E817
Chartreuse2 #7FE817
Chartreuse #8AFB17
Green Yellow #B1FB17
Dark Olive Green1 #CCFB5D
Dark Olive Green2 #BCE954
Dark Olive Green3 #A0C544
Yellow #FFFF00
Yellow1 #FFFC17
Khaki1 #FFF380
Khaki2 #EDE275
Goldenrod #EDDA74
Gold2 #EAC117
Gold1 #FDD017
Goldenrod1 #FBB917
Goldenrod2 #E9AB17
Gold #D4A017
Gold3 #C7A317
Goldenrod3 #C68E17
Dark Goldenrod #AF7817
Khaki #ADA96E
Khaki3 #C9BE62
Khaki4 #827839
Dark Goldenrod1 #FBB117
Dark Goldenrod2 #E8A317
Dark Goldenrod3 #C58917
Sienna1 #F87431
Sienna2 #E66C2C
Dark Orange #F88017
Dark Orange1 #F87217
Dark Orange2 #E56717
Dark Orange3 #C35617
Sienna3 #C35817
Sienna #8A4117
Sienna4 #7E3517
Indian Red4 #7E2217
Dark Orange3 #7E3117
Salmon4 #7E3817
Dark Goldenrod4 #7F5217
Gold4 #806517
Goldenrod4 #805817
Light Salmon4 #7F462C
Chocolate #C85A17
Coral3 #C34A2C
Coral2 #E55B3C
Coral #F76541
Dark Salmon #E18B6B
Salmon1 #F88158
Salmon2 #E67451
Salmon3 #C36241
Light Salmon3 #C47451
Light Salmon2 #E78A61
Light Salmon #F9966B
Sandy Brown #EE9A4D
Hot Pink #F660AB
Hot Pink1 #F665AB
Hot Pink2 #E45E9D
Hot Pink3 #C25283
Hot Pink4 #7D2252
Light Coral #E77471
Indian Red1 #F75D59
Indian Red2 #E55451
Indian Red3 #C24641
Red #FF0000
Red1 #F62217
Red2 #E41B17
Firebrick1 #F62817
Firebrick2 #E42217
Firebrick3 #C11B17
Pink #FAAFBE
Rosy Brown1 #FBBBB9
Rosy Brown2 #E8ADAA
Pink2 #E7A1B0
Light Pink #FAAFBA
Light Pink1 #F9A7B0
Light Pink2 #E799A3
Pink3 #C48793
Rosy Brown3 #C5908E
Rosy Brown #B38481
Light Pink3 #C48189
Rosy Brown4 #7F5A58
Light Pink4 #7F4E52
Pink4 #7F525D
Lavendar Blush4 #817679
Light Goldenrod4 #817339
Lemon Chiffon4 #827B60
Lemon Chiffon3 #C9C299
Light Goldenrod3 #C8B560
Light Golden2 #ECD672
Light Goldenrod #ECD872
Light Goldenrod1 #FFE87C
Lemon Chiffon2 #ECE5B6
Lemon Chiffon #FFF8C6
Light Goldenrod Yellow #FAF8CC

Chúc các bạn phối được những tông màu chuẩn, đẹp trong design

LÂM NHẬT MINH
Xin chào, mình là Lâm Nhật Minh. Chàng trai đam mê lĩnh vực truyền thông và sản xuất hình ảnh. Đến với ngành bằng phương pháp tự học và trải nghiệm thực tế của bản thân.